Skip to content

احیای چاه های مرده

اهداف پروژه پژوهشی پیشنهادی
▪ برنامه احیای مجدد چاه های غیرفعال که به دالیل متعدد از مدار تولید خارج شده اند، از مهم ترین ابزارهای افزایش تولید با کمترین
سرمایه گذاری در کشورهای نفتی است.
▪ براساس منابع موجو د، بالغ بر 30 درصد چاه های حفاری شده در ایران متروکه شده اند و یا با بازدهی بسیار کم در حال تولید هستند.
▪ تاکنون تالش هایی برای اجرای این برنامه در کشور صورت گرفته که عمدتاً ناموفق بوده است. دالیل عمده این عدم موفقیت را می توان
در ضعف طراحی مدل اجرایی با در نظر گرفتن همه ذینفعان، اتخاذ رژیم های مالی غیربهینه بدون در نظر گرفتن تسهیم ریسک و
خالهای قوانین برشمرد.
▪ صندوق پژوهش و فناوری نفت (به عنوان تسهیل گر اجرای این برنامه) پیشنهاد انجام یک پروژه پژوهشی را جهت تهیه مدل
اجرایی برنامه احیای چاه های غیرفعال ایران ارائه می دهد، مبنای این پژوهش بر الگوبرداری از تجربیات سایر کشورهای نفتی و تطبیق
با شرایط میادین ایران استوار است.

روش طراحی برنامه
در ابتدا از کشورهای نفتی دیگر الگوبرداری (Benchmarking) و نتایج با شرایط میادین و محیط کسب و کار ایران تطبیق داده
می شود. در این پژوهش می تواند به صندوق پژوهش و فناوری نفت در تدوین ساختار حقوقی، مالی و اجرایی )مرحله 3 )برنامه احیای
چاه های غیر فعال کمک می شود.

متدولوژی و روش انجام
 با توجه به عدم قطعیت های پروزه و همچنین ضعف در شناخت فعلی اطالعات زیربنایی پژوهش به منظور تدقیق سازی اطالعات و همچنین ارتقا
مرحله به مرحله یافته های پژوهش و بروز رسانی مطالعات قبلی در بازه زمانی اجرای پروژه، از روش اسکرام در این پژوهش استفاده می شود .
 اسکرام از سری روشهای تفکر چابک است، که دارای چارچوب و فرایند های تکرارپذیر و افزایشی برای کنترل پروژه است. بوسیله اسکرام می توان از حداکثر
توان و خالقیت تیم تولید بهره برد.

منافع و مزیت ها
پروژه برای صندوق پژوهش و فناوری نفت منافع و مزیت های زیر را خواهد داشت: