Skip to content

هدایت منابع به طرح های فناور و دارای ارزش افزوده

اولویت های سرمایه گذاری

الویت های سرمایه گذاری صندوق فناوری پژوهش و صنعت نفت به شرح زیر می باشد

تجاری سازی تولید بار اول

لایسنس ها و فرآیندها

انرژی ها و سوخت های جایگزین

مواد شیمیایی پیشرفته

کاهش مصرف و افزایش بهره وری انرژی

احیای چاه های نفتی و فناوری های استخراج

ابزارهای نوین مالی در صنعت نفت

کاهش مصرف آب شیرین و بازیافت آب

اینترنت اشیا و دیجیتالی کردن صنعت نفت