بررسی و تصویب صورت‌های مالی و عملکرد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت

مجمع عمومی عادی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت روز دوشنبه بیست و دوم خرداد با حضور نمایندگان سهامداران صندوق و ارکان مجمع برگزار شد. در این نشست صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1401 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق در ابتدای نشست، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی مذکور را به مجمع عمومی ارائه داد. شایان ذکر است در این نشست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق قرائت شده و سپس صورت‌های مالی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 تصویب گردید.

Image