Skip to content

خدمتی نوین به تولیدکنندگان داخلی

خرید تضمینی تولید بار‌ اول

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در جهت توسعه فناوری و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، با امضای قراردادهای “مشارکت در تجاری سازی تولید بار اول”، بازار تجهیزاتی که برای اولین بار در کشور تولید می­شوند را تضمین می­نماید.

از تمامی تولیدکنندگان کشور دعوت می­گردد در صورتیکه می­توانند در تولید بار اول تجهیزات کلیدی و پرمصرف صنعت نفت سهیم باشند، با تکمیل فایل فنی پیوست  زیر، و ارسال آن به آدرس GPA@ioiv.ir آمادگی خود را اعلام نمایند. با توجه به اینکه بررسی صورت گرفته در این مرحله کاملا فنی و تخصصی خواهد بود، به شرکت های محترم توصیه می شود از بیان جملات کلی و تجاری پرهیز نموده و پیوست را به شکلی منظم و با ادبیاتی دقیق و فنی تکمیل نمایند.

پیوست

فرآیند بررسی درخواست های وارده به شرح زیر می باشد: