Skip to content

سرمایه گذاری خطر پذیر

ما در طرح‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری که از ایده اولیه فراتر رفته و در مراحل بالاتر از Stage 1 قرار دارند و در الویت‌های سرمایه گذاری این صندوق مشغول به فعالیت می‌باشند، سرمایه گذاری می‌کنیم.

پروسه سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق به صورت زیر است:

۱- ارسال مدارک توسط متقاضی به صندوق
۲- بررسی مدارک توسط صندوق و اطلاع رسانی به متقاضی در صورت کسری مدارک
۳- بررسی طرح در کمیته سرمایه گذاری صندوق و اطلاع رسانی به متقاضی در صورت نیاز به مدارک تکمیلی و جلسات حضوری
۴- اعلام رد یا قبول طرح در کمیته سرمایه گذاری به متقاضی (در صورت رد طرح، امکان درخواست مجدد پس از دوره یکماهه و رفع دلائل رد طرح، وجود دارد)
۵- ارزیابی شرکت یا استارتاپ توسط صندوق و اعلام نتیجه ارزیابی به متقاضی
۶- مذاکره صندوق و متقاضی در مورد نحوه ورود صندوق به عنوان سهامدار جدید در ساختار شرکت
۷- انعقاد قرارداد و اجرای آن

در صورت تمایل به سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق در استارتاپ و یا شرکت شما، مطابق « راهنمای استفاده از خدمات سرمایه گذاری خطر پذیر » نسبت به ارسال مدارک و مستندات اقدام نمایید.