افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت

فرآیند افزایش سرمایه ثبتی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت به 500 میلیارد تومان که پس از موافقت مجمع عمومی فوق‌العاده این صندوق در خرداد ماه سال جاری آغاز گردیده بود، پس از تادیه کامل سهم تمامی سهامداران نهایی و در روزنامه رسمی 22925 مورخ 13/09/1402 منتشر گردید.
خاطر نشان می‌سازد مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در روز دوشنبه 22 خرداد با حضور 100 درصدی سهامداران و ارکان مجمع در محل صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت تشکیل و طرح افزایش سرمایه صندوق از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران و به منظور بهبود موقعیت رقابتی صندوق، افزایش درآمدها، حمایت مناسب از طرح‌های موجود در این صنعت، افزایش پوشش ضمانت‌نامه‌ای قراردادهای صنعت نفت و افزایش حجم خدمات مالی و تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های فعال در صنعت نفت از 206 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان مورد تصویب قرار گرفته بود. 
با این افزایش سرمایه، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت هم‌چنان بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری کشور خواهد بود.
Image
Image