بهینه سازی انرژی

انرژي نقشي برجسته در توسعه اقتصادي-اجتماعي كشورهاي مختلف دارد. لذا مديريت و بهينه‌سازي فرایند مصرف و توليد انرژي يكي از اصلي‌ترين راهبردهاي تضمين امنيت انرژي است كه از سوي سياست‌گذارن و تصميم‌گيران كشورهاي مختلف اتخاذ مي‌شود.

Image