احیای چاه های مرده

اهداف پروژه پژوهشی پیشنهادی
▪ برنامه احیای مجدد چاه های غیرفعال که به دالیل متعدد از مدار تولید خارج شده اند، از مهم ترین ابزارهای افزایش تولید با کمترین
سرمایه گذاری در کشورهای نفتی است.
▪ براساس منابع موجو د، بالغ بر 30 درصد چاه های حفاری شده در ایران متروکه شده اند و یا با بازدهی بسیار کم در حال تولید هستند.
▪ تاکنون تالش هایی برای اجرای این برنامه در کشور صورت گرفته که عمدتاً ناموفق بوده است. دالیل عمده این عدم موفقیت را می توان
در ضعف طراحی مدل اجرایی با در نظر گرفتن همه ذینفعان، اتخاذ رژیم های مالی غیربهینه بدون در نظر گرفتن تسهیم ریسک و
خالهای قوانین برشمرد.
▪ صندوق پژوهش و فناوری نفت (به عنوان تسهیل گر اجرای این برنامه) پیشنهاد انجام یک پروژه پژوهشی را جهت تهیه مدل
اجرایی برنامه احیای چاه های غیرفعال ایران ارائه می دهد، مبنای این پژوهش بر الگوبرداری از تجربیات سایر کشورهای نفتی و تطبیق
با شرایط میادین ایران استوار است.

روش طراحی برنامه
در ابتدا از کشورهای نفتی دیگر الگوبرداری (Benchmarking) و نتایج با شرایط میادین و محیط کسب و کار ایران تطبیق داده
می شود. در این پژوهش می تواند به صندوق پژوهش و فناوری نفت در تدوین ساختار حقوقی، مالی و اجرایی )مرحله 3 )برنامه احیای
چاه های غیر فعال کمک می شود.

متدولوژی و روش انجام
 با توجه به عدم قطعیت های پروزه و همچنین ضعف در شناخت فعلی اطالعات زیربنایی پژوهش به منظور تدقیق سازی اطالعات و همچنین ارتقا
مرحله به مرحله یافته های پژوهش و بروز رسانی مطالعات قبلی در بازه زمانی اجرای پروژه، از روش اسکرام در این پژوهش استفاده می شود .
 اسکرام از سری روشهای تفکر چابک است، که دارای چارچوب و فرایند های تکرارپذیر و افزایشی برای کنترل پروژه است. بوسیله اسکرام می توان از حداکثر
توان و خالقیت تیم تولید بهره برد.

منافع و مزیت ها
پروژه برای صندوق پژوهش و فناوری نفت منافع و مزیت های زیر را خواهد داشت:

حمایت سالانه صندوق نوآوری


🔰نشست مجازی آشنایی با الزامات گواهینامه کیفیت صنعت نفت به‌صورت مجازی برگزار شد و جزییات اخذ این گواهینامه و میزان حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش بنیان برای اخذ این گواهینامه تشریح شد.

🔴مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در این نشست، خدمات صندوق نوآوری را تشریح کرد و گفت: در حوزه توانمندسازی ۸ دسته خدمات را توسعه دادیم که در قالب خدمات متنوع به شرکت‌ها ارائه می‌شود؛ به عنوان مثال در حوزه مالکیت فکری حمایت ۷۵ تا ۹۰ درصدی هزینه، بسته به نوع خدمت و ثبت در داخل یا خارج از کشور درنظر گرفته شده است.

🔴وی ادامه داد: جدیدترین خدمت صندوق نوآوری در حوزه بلاعوض کمک هزینه تحقیق و توسعه است که شرکت‌های دانش‌بنیان نیازهای فناورانه خود را با کمک دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تامین می‌کنند و صندوق نوآوری تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به‌صورت یکبار در سال برای شرکت‌های دانش‌بنیان و پنج بار در سال برای شتاب‌دهنده‌ها تامین می‌کند.

🔴شاوردی خاطرنشان کرد: خدمت حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای اخذ استانداردها با هدف تشویق تجاری سازی دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و ورود موفق به بازار است که تا ۷۰ درصد هزینه مشاوره و اخذ استانداردها را به‌صورت بلاعوض حمایت می‌کنیم؛ به عنوان مثال میزان حمایت صندوق از گواهینامه کیفیت صنعت نفت تا سقف ۴۰ میلیون تومان در سال و برای تمدید تا سقف ۱۵ میلیون تومان است. فهرست استانداردهای مورد حمایت صندوق نوآوری در سایت صندوق موجود است. اگر استاندارد خاصی در فهرست نباشد به درخواست شرکت‌های دانش‌بنیان به لیست اضافه می‌شود.

🔴مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی عملکرد صندوق در حوزه اخذ استاندارد را در دو سال ۹۸ و سال جاری مقایسه کرد و گفت: در سال ۹۸ بیش از ۴۵ استاندارد و مجوز بنا به تقاضای شرکت‌های دانش‌بنیان در فهرست حمایتی صندوق وارد شد و مبلغ کل حمایت بلاعوض در این سال نیز ۵۶۸ میلیون تومان و بیشترین فراوانی آن برای استانداردهای سیستم‌های مدیریتی و تخصصی با ۱۱۵ استاندارد به ارزش ۱۴۳ میلیون تومان بوده است.

🔴وی ادامه داد: میزان حمایت صندوق در حوزه اخذ استاندارد در سال جاری تا پایان آبان ماه، ۱۴۵۷ میلیون تومان به‌صورت بلاعوض بود که بیشترین فراوانی در حوزه سیستم‌های مدیریتی و تخصصی با ۲۳۱ استاندارد به ارزش ۲۲۶ میلیون تومان بوده است. همچنین بیش از ۷۰ استاندارد و مجوز با توجه به تقاضای شرکت‌های دانش‌بنیان به فهرست حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی افزوده شده است.